هاست ویژه وردپرس

تخصصی ترین سرویس هاست مناسب وردپرس در کشور را از ایران نت دریافت کنید . امکان ارتقا و تنزیل در هر لحظه در پنل کاربری و امکان بازگشت بی قید و شرط هزینه به مدت 7 روز

WordPress 1 basic

32,500 تومان
ماهانه


1 گیگ فضا

میزبان یک سایت

150 گیگ ترافیک ماهانه

کنترول پنل Cpanel

دیتاسنتر آلمان

5% تخفیف خرید سالانه

WordPress 1 pro

38,500 تومان
ماهانه


1 گیگ فضا

میزبان یک سایت

300 گیگ ترافیک ماهانه

کنترول پنل Cpanel

دیتاسنتر آلمان

10% تخفیف خرید سالانه

Wordpress 1 advanced

46,500 تومان
ماهانه


1 گیگ فضا

میزبان یک سایت

600 گیگ ترافیک ماهانه

کنترول پنل Cpanel

دیتاسنتر آلمان

15% تخفیف خرید سالانه

Wordpress 1 premium

49,900 تومان
ماهانه


1 گیگ فضا

میزبان یک سایت

ترافیک نامحدود

کنترول پنل Cpanel

دیتاسنتر آلمان

10% تخفیف خرید سالانه

Wordpress 2 basic

49,500 تومان
ماهانه


2 گیگ فضا

میزبان یک سایت

150 گیگ ترافیک ماهانه

کنترول پنل Cpanel

دیتاسنتر آلمان

5% تخفیف خرید سالانه

Wordpress 2 pro

55,900 تومان
ماهانه


2 گیگ فضا

میزبان یک سایت

300 گیگ ترافیک ماهانه

کنترول پنل Cpanel

دیتاسنتر آلمان

5% تخفیف خرید سالانه

Wordpress 2 advanced

60,000 تومان
ماهانه


2 گیگ فضا

میزبان یک سایت

800 گیگ ترافیک ماهانه

کنترول پنل Cpanel

دیتاسنتر آلمان

10% تخفیف خرید سالانه

Wordpress 2 premium

75,900 تومان
ماهانه


2 گیگ فضا

میزبان دو سایت

ترافیک نامحدود

کنترول پنل Cpanel

دیتاسنتر آلمان

15% تخفیف خرید سالانه

Wordpress 3 basic

60,000 تومان
ماهانه


3 گیگ فضا

میزبان یک سایت

200 گیگ ترافیک ماهانه

کنترول پنل Cpanel

دیتاسنتر آلمان

5% تخفیف خرید سالانه

Wordpress 3 pro

65,000 تومان
ماهانه


3 گیگ فضا

میزبان یک سایت

400 گیگ ترافیک ماهانه

کنترول پنل Cpanel

دیتاسنتر آلمان

5% تخفیف خرید سالانه

Wordpress 3 advanced

70,000 تومان
ماهانه


3 گیگ فضا

میزبان یک سایت

800 گیگ ترافیک ماهانه

کنترول پنل Cpanel

دیتاسنتر آلمان

5% تخفیف خرید سالانه

Wordpress 3 premium

85,000 تومان
ماهانه


3 گیگ فضا

میزبان دو سایت

ترافیک نامحدود

کنترول پنل Cpanel

دیتاسنتر آلمان

10% تخفیف خرید سالانه

Wordpress 5 basic

100,000 تومان
ماهانه


5 گیگ فضا

میزبان یک سایت

250 گیگ ترافیک ماهانه

کنترول پنل Cpanel

دیتاسنتر آلمان

5% تخفیف خرید سالانه

Wordpress 5 pro

120,000 تومان
ماهانه


5 گیگ فضا

میزبان یک سایت

600 گیگ ترافیک ماهانه

کنترول پنل Cpanel

دیتاسنتر آلمان

5% تخفیف خرید سالانه

Wordpress 5 advanced

130,000 تومان
ماهانه


5 گیگ فضا

میزبان یک سایت

ترافیک نامحدود

کنترول پنل Cpanel

دیتاسنتر آلمان

10% تخفیف خرید سالانه

Wordpress 5 premium

160,000 تومان
ماهانه


5 گیگ فضا

میزبان دو سایت

ترافیک نامحدود

کنترول پنل Cpanel

دیتاسنتر آلمان

10% تخفیف خرید سالانه

Wordpress 10 basic

150,000 تومان
ماهانه


10 گیگ فضا

میزبان یک سایت

250 گیگ ترافیک ماهانه

کنترول پنل Cpanel

دیتاسنتر آلمان

5% تخفیف خرید سالانه

Wordpress 10 pro

160,000 تومان
ماهانه


10 گیگ فضا

میزبان یک سایت

400 گیگ ترافیک ماهانه

کنترول پنل Cpanel

دیتاسنتر آلمان

10% تخفیف خرید سالانه

Wordpress 10 advanced

169,000 تومان
ماهانه


10 گیگ فضا

میزبان یک سایت

ترافیک نامحدود

کنترول پنل Cpanel

دیتاسنتر آلمان

10% تخفیف خرید سالانه

Wordpress 10 premium

199,000 تومان
ماهانه


10 گیگ فضا

میزبان دو سایت

ترافیک نامحدود

کنترول پنل Cpanel

دیتاسنتر آلمان

10% تخفیف خرید سالانه

Wordpress 20 basic

165,000 تومان
ماهانه


20 گیگ فضا

میزبان یک سایت

300 گیگ ترافیک ماهانه

کنترول پنل Cpanel

دیتاسنتر آلمان

5% تخفیف خرید سالانه

Wordpress 20 pro

170,000 تومان
ماهانه


20 گیگ فضا

میزبان یک سایت

600 گیگ ترافیک ماهانه

کنترول پنل Cpanel

دیتاسنتر آلمان

5% تخفیف خرید سالانه

Wordpress 20 advanced

180,000 تومان
ماهانه


20 گیگ فضا

میزبان یک سایت

2000 گیگ ترافیک ماهانه

کنترول پنل Cpanel

دیتاسنتر آلمان

5% تخفیف خرید سالانه

Wordpress 20 premium

220,000 تومان
ماهانه


20 گیگ فضا

میزبان دو سایت

ترافیک محدود

کنترول پنل Cpanel

دیتاسنتر آلمان

5% تخفیف خرید سالانه

Wordpress 30 basic

175,000 تومان
ماهانه


30 گیگ فضا

میزبان یک سایت

300 گیگ ترافیک ماهانه

کنترول پنل Cpanel

دیتاسنتر آلمان

5% تخفیف خرید سالانه

Wordpress 30 pro

180,000 تومان
ماهانه


30 گیگ فضا

میزبان یک سایت

600 گیگ ترافیک ماهانه

کنترول پنل Cpanel

دیتاسنتر آلمان

5% تخفیف خرید سالانه

Wordpress 30 advanced

185,000 تومان
ماهانه


30 گیگ فضا

میزبان یک سایت

ترافیک نامحدود

کنترول پنل Cpanel

دیتاسنتر آلمان

5% تخفیف خرید سالانه

Wordpress 30 premium

250,000 تومان
ماهانه


30 گیگ فضا

میزبان دو سایت

ترافیک نامحدود

کنترول پنل Cpanel

دیتاسنتر آلمان

5% تخفیف خرید سالانه

Wordpress 40 basic

240,000 تومان
ماهانه


40 گیگ فضا

میزبان یک سایت

300 گیگ ترافیک ماهانه

کنترول پنل Cpanel

دیتاسنتر آلمان

10% تخفیف خرید سالانه

Wordpress 40 pro

250,000 تومان
ماهانه


40 گیگ فضا

میزبان یک سایت

800 گیگ ترافیک ماهانه

کنترول پنل Cpanel

دیتاسنتر آلمان

10% تخفیف خرید سالانه

Wordpress 40 advanced

260,000 تومان
ماهانه


40 گیگ فضا

میزبان یک سایت

2000 گیگ ترافیک ماهانه

کنترول پنل Cpanel

دیتاسنتر آلمان

10% تخفیف خرید سالانه

Wordpress 40 premium

300,000 تومان
ماهانه


40 گیگ فضا

میزبان دو وب سایت

ترافیک نامحدود

کنترول پنل Cpanel

دیتاسنتر آلمان

15% تخفیف خرید سالانه

Wordpress 50 basic

270,000 تومان
ماهانه


50 گیگ فضا

میزبان یک سایت

300 گیگ ترافیک ماهانه

کنترول پنل Cpanel

دیتاسنتر آلمان

10% تخفیف خرید سالانه

Wordpress 50 pro

280,000 تومان
ماهانه


50 گیگ فضا

میزبان یک سایت

600 گیگ ترافیک ماهانه

کنترول پنل Cpanel

دیتاسنتر آلمان

10% تخفیف خرید سالانه

Wordpress 50 advanced

285,000 تومان
ماهانه


50 گیگ فضا

میزبان یک سایت

ترافیک نامحدود

کنترول پنل Cpanel

دیتاسنتر آلمان

10% تخفیف خرید سالانه

Wordpress 50 premium

320,000 تومان
ماهانه


50 گیگ فضا

میزبان دو سایت

ترافیک نامحدود

کنترول پنل Cpanel

دیتاسنتر آلمان

10% تخفیف خرید سالانه

Wordpress 100 basic

385,000 تومان
ماهانه


100 گیگ فضا

میزبان یک سایت

400 گیگ ترافیک ماهانه

کنترول پنل Cpanel

دیتاسنتر آلمان

5% تخفیف خرید سالانه

Wordpress 100 pro

440,000 تومان
ماهانه


100 گیگ فضا

میزبان دو سایت

2000 گیگ ترافیک ماهانه

کنترول پنل Cpanel

دیتاسنتر آلمان

5% تخفیف خرید سالانه

Wordpress 100 advanced

490,000 تومان
ماهانه


100 گیگ فضا

میزبان سه سایت

ترافیک نامحدود

کنترول پنل Cpanel

دیتاسنتر آلمان

5% تخفیف خرید سالانه

Wordpress 100 premium

550,000 تومان
ماهانه


100 گیگ فضا

میزبان چهار سایت

ترافیک نامحدود

کنترول پنل Cpanel

دیتاسنتر آلمان

5% تخفیف خرید سالانه