هاست لینوکس (مناسب وردپرس)

خرید و سفارش انواع هاست لینوکس با حجم های مختلف و امکانات بسیار بالا ، مناسب سایت های وردپرس ، به راحتی با هر بوجه ای هاست مناسب خود را انتخاب کنید .

Linux 5 basic


5 گیگ فضا

میزبان یک وب سایت

100گیگ ترافیک ماهانه

کنترول پنل Cpanel

دیتاسنتر آلمان

10% تخفیف خرید سالانه

Linux 5 pro


5 گیگ فضا

میزبان یک وب سایت

150 گیگ ترافیک ماهانه

کنترول پنل Cpanel

دیتاسنتر آلمان

10% تخفیف خرید سالانه

Linux 5 advanced


5 گیگ فضا

میزبان یک وب سایت

300 گیگ ترافیک ماهانه

کنترول پنل Cpanel

دیتاسنتر آلمان

15% تخفیف خرید سالانه

Linux 5 premium


5 گیگ فضا

میزبان دو وب سایت

600 گیگ ترافیک ماهانه

کنترول پنل Cpanel

دیتاسنتر آلمان

20% تخفیف خرید سالانه

Linux 10 basic


10 گیگ فضا

میزبان یک وب سایت

150 گیگ ترافیک ماهانه

کنترول پنل Cpanel

دیتاسنتر آلمان

10% تخفیف خرید سالانه

Linux 10 pro


10 گیگ فضا

میزبان یک وب سایت

200 گیگ ترافیک ماهانه

کنترول پنل Cpanel

دیتاسنتر آلمان

10% تخفیف خرید سالانه

Linux 10 advanced


10 گیگ فضا

میزبان دو وب سایت

400 گیگ ترافیک ماهانه

کنترول پنل Cpanel

دیتاسنتر آلمان

15% تخفیف خرید سالانه

Linux 10 premium


10 گیگ فضا

میزبان دو وب سایت

800 گیگ ترافیک ماهانه

کنترول پنل Cpanel

دیتاسنتر آلمان

20% تخفیف خرید سالانه

Linux 20 basic


20 گیگ فضا

میزبان یک وب سایت

150 گیگ ترافیک ماهانه

کنترول پنل Cpanel

دیتاسنتر آلمان

10% تخفیف خرید سالانه

Linux 20 pro


20 گیگ فضا

میزبان یک وب سایت

250 گیگ ترافیک ماهانه

کنترول پنل Cpanel

دیتاسنتر آلمان

10% تخفیف خرید سالانه

Linux 20 advanced


20 گیگ فضا

میزبان یک وب سایت

350 گیگ ترافیک ماهانه

کنترول پنل Cpanel

دیتاسنتر آلمان

15% تخفیف خرید سالانه

Linux 20 premium


20 گیگ فضا

میزبان دو وب سایت

600 گیگ ترافیک ماهانه

کنترول پنل Cpanel

دیتاسنتر آلمان

20% تخفیف خرید سالانه

Linux 30 basic


30 گیگ فضا

میزبان یک وب سایت

200 گیگ ترافیک ماهانه

کنترول پنل Cpanel

دیتاسنتر آلمان

5% تخفیف خرید سالانه

Linux 30 pro


30 گیگ فضا

میزبان یک وب سایت

250 گیگ ترافیک ماهانه

کنترول پنل Cpanel

دیتاسنتر آلمان

5% تخفیف خرید سالانه

Linux 30 advanced


30 گیگ فضا

میزبان یک وب سایت

400 گیگ ترافیک ماهانه

کنترول پنل Cpanel

دیتاسنتر آلمان

10% تخفیف خرید سالانه

Linux 30 premium


30 گیگ فضا

میزبان دو وب سایت

600 گیگ ترافیک ماهانه

کنترول پنل Cpanel

دیتاسنتر آلمان

10% تخفیف خرید سالانه

Linux 40 basic


40 گیگ فضا

میزبان یک وب سایت

250 گیگ ترافیک ماهانه

کنترول پنل Cpanel

دیتاسنتر آلمان

5% تخفیف خرید سالانه

Linux 40 pro


40 گیگ فضا

میزبان یک وب سایت

300 گیگ ترافیک ماهانه

کنترول پنل Cpanel

دیتاسنتر آلمان

5% تخفیف خرید سالانه

Linux 40 advanced


40 گیگ فضا

میزبان دو وب سایت

800 گیگ ترافیک ماهانه

کنترول پنل Cpanel

دیتاسنتر آلمان

5% تخفیف خرید سالانه

Linux 40 premium


40 گیگ فضا

میزبان دو وب سایت

2000 گیگ ترافیک ماهانه

کنترول پنل Cpanel

دیتاسنتر آلمان

10% تخفیف خرید سالانه

Linux 50 basic


50 گیگ فضا

میزبان یک وب سایت

400 گیگ ترافیک ماهانه

کنترول پنل Cpanel

دیتاسنتر آلمان

10% تخفیف خرید سالانه

Linux 50 pro


50 گیگ فضا

میزبان یک وب سایت

800 گیگ ترافیک ماهانه

کنترول پنل Cpanel

دیتاسنتر آلمان

10% تخفیف خرید سالانه

Linux 50 advanced


50 گیگ فضا

میزبان دو وب سایت

2000 گیگ ترافیک ماهانه

کنترول پنل Cpanel

دیتاسنتر آلمان

10% تخفیف خرید سالانه

Linux 50 premium


50 گیگ فضا

میزبان دو وب سایت

ترافیک نامحدود

کنترول پنل Cpanel

دیتاسنتر آلمان

15% تخفیف خرید سالانه

Linux 100 basic


100 گیگ فضا

میزبان یک وب سایت

600 گیگ ترافیک ماهانه

کنترول پنل Cpanel

دیتاسنتر آلمان

5% تخفیف خرید سالانه

Linux 100 pro


100 گیگ فضا

میزبان یک وب سایت

2000 گیگ ترافیک ماهانه

کنترول پنل Cpanel

دیتاسنتر آلمان

5% تخفیف خرید سالانه

Linux 100 advanced


100 گیگ فضا

میزبان دو وب سایت

ترافیک نامحدود

کنترول پنل Cpanel

دیتاسنتر آلمان

5% تخفیف خرید سالانه

Linux 100 premium


100 گیگ فضا

میزبان سه وب سایت

ترافیک نامحدود

کنترول پنل Cpanel

دیتاسنتر آلمان

5% تخفیف خرید سالانه