هاست لینوکس (مناسب وردپرس)

خرید و سفارش انواع هاست لینوکس با حجم های مختلف و امکانات بسیار بالا ، مناسب سایت های وردپرس ، به راحتی با هر بوجه ای هاست مناسب خود را انتخاب کنید .

Linux 1 basic

12,500 تومان
ماهانه


1 گیگ فضا

میزبان یک سایت

50 گیگ ترافیک ماهانه

کنترول پنل Cpanel

دیتاسنتر آلمان

5% تخفیف خرید سالانه

Linux 1 pro

16,500 تومان
ماهانه


1 گیگ فضا

میزبان یک سایت

100 گیگ ترافیک ماهانه

کنترول پنل Cpanel

دیتاسنتر آلمان

10% تخفیف خرید سالانه

Linux 1 advanced

22,500 تومان
ماهانه


1 گیگ فضا

میزبان دو وب سایت

200 گیگ ترافیک ماهانه

کنترول پنل Cpanel

دیتاسنتر آلمان

15% تخفیف خرید سالانه

Linux 1 premium

28,500 تومان
ماهانه


1 گیگ فضا

میزبان دو وب سایت

400 گیگ ترافیک ماهانه

کنترول پنل Cpanel

دیتاسنتر آلمان

20% تخفیف خرید سالانه

linux 2 basic

22,500 تومان
ماهانه


2 گیگ فضا

میزبان یک وب سایت

50 گیگ ترافیک ماهانه

کنترول پنل Cpanel

دیتاسنتر آلمان

10% تخفیف خرید سالانه

Linux 2 pro

28,500 تومان
ماهانه


2 گیگ فضا

میزبان یک وب سایت

100 گیگ ترافیک ماهانه

کنترول پنل Cpanel

دیتاسنتر آلمان

10% تخفیف خرید سالانه

Linux 2 advanced

34,500 تومان
ماهانه


2 گیگ فضا

میزبان دو وب سایت

200گیگ ترافیک ماهانه

کنترول پنل Cpanel

دیتاسنتر آلمان

15% تخفیف خرید سالانه

Linux 2 premium

40,000 تومان
ماهانه


2 گیگ فضا

میزبان دو وب سایت

400 گیگ ترافیک ماهانه

کنترول پنل Cpanel

دیتاسنتر آلمان

20% تخفیف خرید سالانه

Linux 3 basic

34,000 تومان
ماهانه


3 گیگ فضا

میزبان یک وب سایت

100 گیگ ترافیک ماهانه

کنترول پنل Cpanel

دیتاسنتر آلمان

10% تخفیف خرید سالانه

Linux 3 pro

40,000 تومان
ماهانه


3 گیگ فضا

میزبان یک وب سایت

150 گیگ ترافیک ماهانه

کنترول پنل Cpanel

دیتاسنتر آلمان

10% تخفیف خرید سالانه

Linux 3 advanced

46,500 تومان
ماهانه


3 گیگ فضا

میزبان دو وب سایت

250گیگ ترافیک ماهانه

کنترول پنل Cpanel

دیتاسنتر آلمان

15% تخفیف خرید سالانه

Linux 3 premium

52,000 تومان
ماهانه


3 گیگ فضا

میزبان دو وب سایت

400گیگ ترافیک ماهانه

کنترول پنل Cpanel

دیتاسنتر آلمان

20% تخفیف خرید سالانه

Linux 5 basic

46,500 تومان
ماهانه


5 گیگ فضا

میزبان یک وب سایت

100گیگ ترافیک ماهانه

کنترول پنل Cpanel

دیتاسنتر آلمان

10% تخفیف خرید سالانه

Linux 5 pro

52,000 تومان
ماهانه


5 گیگ فضا

میزبان یک وب سایت

150 گیگ ترافیک ماهانه

کنترول پنل Cpanel

دیتاسنتر آلمان

10% تخفیف خرید سالانه

Linux 5 advanced

58,000 تومان
ماهانه


5 گیگ فضا

میزبان یک وب سایت

300 گیگ ترافیک ماهانه

کنترول پنل Cpanel

دیتاسنتر آلمان

15% تخفیف خرید سالانه

Linux 5 premium

64,000 تومان
ماهانه


5 گیگ فضا

میزبان دو وب سایت

600 گیگ ترافیک ماهانه

کنترول پنل Cpanel

دیتاسنتر آلمان

20% تخفیف خرید سالانه

Linux 10 basic

69,000 تومان
ماهانه


10 گیگ فضا

میزبان یک وب سایت

150 گیگ ترافیک ماهانه

کنترول پنل Cpanel

دیتاسنتر آلمان

10% تخفیف خرید سالانه

Linux 10 pro

79,000 تومان
ماهانه


10 گیگ فضا

میزبان یک وب سایت

200 گیگ ترافیک ماهانه

کنترول پنل Cpanel

دیتاسنتر آلمان

10% تخفیف خرید سالانه

Linux 10 advanced

89,000 تومان
ماهانه


10 گیگ فضا

میزبان دو وب سایت

400 گیگ ترافیک ماهانه

کنترول پنل Cpanel

دیتاسنتر آلمان

15% تخفیف خرید سالانه

Linux 10 premium

99,000 تومان
ماهانه


10 گیگ فضا

میزبان دو وب سایت

800 گیگ ترافیک ماهانه

کنترول پنل Cpanel

دیتاسنتر آلمان

20% تخفیف خرید سالانه

Linux 20 basic

89,000 تومان
ماهانه


20 گیگ فضا

میزبان یک وب سایت

150 گیگ ترافیک ماهانه

کنترول پنل Cpanel

دیتاسنتر آلمان

10% تخفیف خرید سالانه

Linux 20 pro

99,000 تومان
ماهانه


20 گیگ فضا

میزبان یک وب سایت

250 گیگ ترافیک ماهانه

کنترول پنل Cpanel

دیتاسنتر آلمان

10% تخفیف خرید سالانه

Linux 20 advanced

109,000 تومان
ماهانه


20 گیگ فضا

میزبان یک وب سایت

350 گیگ ترافیک ماهانه

کنترول پنل Cpanel

دیتاسنتر آلمان

15% تخفیف خرید سالانه

Linux 20 premium

119,000 تومان
ماهانه


20 گیگ فضا

میزبان دو وب سایت

600 گیگ ترافیک ماهانه

کنترول پنل Cpanel

دیتاسنتر آلمان

20% تخفیف خرید سالانه

Linux 30 basic

130,000 تومان
ماهانه


30 گیگ فضا

میزبان یک وب سایت

200 گیگ ترافیک ماهانه

کنترول پنل Cpanel

دیتاسنتر آلمان

5% تخفیف خرید سالانه

Linux 30 pro

140,000 تومان
ماهانه


30 گیگ فضا

میزبان یک وب سایت

250 گیگ ترافیک ماهانه

کنترول پنل Cpanel

دیتاسنتر آلمان

5% تخفیف خرید سالانه

Linux 30 advanced

180,000 تومان
ماهانه


30 گیگ فضا

میزبان یک وب سایت

400 گیگ ترافیک ماهانه

کنترول پنل Cpanel

دیتاسنتر آلمان

10% تخفیف خرید سالانه

Linux 30 premium

199,000 تومان
ماهانه


30 گیگ فضا

میزبان دو وب سایت

600 گیگ ترافیک ماهانه

کنترول پنل Cpanel

دیتاسنتر آلمان

10% تخفیف خرید سالانه

Linux 40 basic

210,000 تومان
ماهانه


40 گیگ فضا

میزبان یک وب سایت

250 گیگ ترافیک ماهانه

کنترول پنل Cpanel

دیتاسنتر آلمان

5% تخفیف خرید سالانه

Linux 40 pro

230,000 تومان
ماهانه


40 گیگ فضا

میزبان یک وب سایت

300 گیگ ترافیک ماهانه

کنترول پنل Cpanel

دیتاسنتر آلمان

5% تخفیف خرید سالانه

Linux 40 advanced

260,000 تومان
ماهانه


40 گیگ فضا

میزبان دو وب سایت

800 گیگ ترافیک ماهانه

کنترول پنل Cpanel

دیتاسنتر آلمان

5% تخفیف خرید سالانه

Linux 40 premium

279,000 تومان
ماهانه


40 گیگ فضا

میزبان دو وب سایت

2000 گیگ ترافیک ماهانه

کنترول پنل Cpanel

دیتاسنتر آلمان

10% تخفیف خرید سالانه

Linux 50 basic

299,000 تومان
ماهانه


50 گیگ فضا

میزبان یک وب سایت

400 گیگ ترافیک ماهانه

کنترول پنل Cpanel

دیتاسنتر آلمان

10% تخفیف خرید سالانه

Linux 50 pro

329,000 تومان
ماهانه


50 گیگ فضا

میزبان یک وب سایت

800 گیگ ترافیک ماهانه

کنترول پنل Cpanel

دیتاسنتر آلمان

10% تخفیف خرید سالانه

Linux 50 advanced

359,000 تومان
ماهانه


50 گیگ فضا

میزبان دو وب سایت

2000 گیگ ترافیک ماهانه

کنترول پنل Cpanel

دیتاسنتر آلمان

10% تخفیف خرید سالانه

Linux 50 premium

389,000 تومان
ماهانه


50 گیگ فضا

میزبان دو وب سایت

ترافیک نامحدود

کنترول پنل Cpanel

دیتاسنتر آلمان

15% تخفیف خرید سالانه

Linux 100 basic

399,000 تومان
ماهانه


100 گیگ فضا

میزبان یک وب سایت

600 گیگ ترافیک ماهانه

کنترول پنل Cpanel

دیتاسنتر آلمان

5% تخفیف خرید سالانه

Linux 100 pro

439,000 تومان
ماهانه


100 گیگ فضا

میزبان یک وب سایت

2000 گیگ ترافیک ماهانه

کنترول پنل Cpanel

دیتاسنتر آلمان

5% تخفیف خرید سالانه

Linux 100 advanced

469,000 تومان
ماهانه


100 گیگ فضا

میزبان دو وب سایت

ترافیک نامحدود

کنترول پنل Cpanel

دیتاسنتر آلمان

5% تخفیف خرید سالانه

Linux 100 premium

499,000 تومان
ماهانه


100 گیگ فضا

میزبان سه وب سایت

ترافیک نامحدود

کنترول پنل Cpanel

دیتاسنتر آلمان

5% تخفیف خرید سالانه